Ochrana zásob podzemnej vody v oblasti vodárenských zdrojov

 

MODELOVÉ RIEŠENIA

 prúdenia podzemnej vody a transportu látok vo zvodnenej vrstve.

 

Pre účinnú ochranu vodárenských zdrojov ponúkame numerické modely prúdenia podzemnej vody a transportu látok vo zvodnenej vrstve v území ovplyvnenom využívaním vodárenského zdroja.

 

V súčasnosti bez existencie numerických modelov účinná ochrana vodárenských zdrojov nieje možná. Modelové riešenia dokážu najlepšie syntetizovať všetky známe geologické, hydrogeologické a hydrochemické poznatky do nástroja, ktorý poskytuje veľmi konkrétne výstupy kvantifikujúce všetky relevantné parametre ovplyvňujúce kvalitu a kvantitu čerpanej podzemnej vody.

Ponúkané modelové riešenia umožnia presne kvantifikovať smery, rýchlosti a množstvá prúdiacej podzemnej vody do jednotlivých studní.

Modelmi je zároveň možné určiť mieru ohrozenia kvality vody potenciálnymi zdrojmi znečistenia v oblasti vplyvu vodárenského zdroja.

Takýmito modelovými riešeniami je možné určiť optimálne hranice ochranných pásiem počas rôznych aj hypotetických odberov.

 

V prípade havarijních situácií je možné využiť predikčné schopnosti modelu a určiť reálne ohrozenie kvality podzemných vôd prúdiacich do studní. V prípade nutnosti vieme operativne navrhnúť nápravné opatrenia. V tomto ponímaní sa numerický hydraulický a chydrochemický model zvodnenej vrstvy v oblasti vodárenského zdroja stáva operatívnym nástrojom pre každodenné riadenie prevádzky vodárenského zdroja.

 

VYHODNOCOVANIE MONITORINGU

 životného prostredia, grafické práce a statistika

 

  • databázové spracovanie výsledkov monitoringu
  • štatistické vyhodnotenie nameraných údajov
  • spracovanie časových radov z nameraných údajov a vyhodnotenie ich trendov
  • zostrojenie situačných máp
  • plošné a priestorové spracovanie výsledkov monitorovania do máp 2D a 3D izolínií, a rôznych iných plošných spracovaní
  • hydrochemické spracovanie údajov vrátane hydrochemických výpočtov a špeciálnych hydrochemických grafov

 

Ak v oblasti vodárenského zdroja sú vypracované numerické modely prúdenia podzemnej vody a transportu látok, modelovým riešením poskytneme presnejšiu interpretáciu získaných dát vzhľadom na vývoj kvantitatívnej a kvalitatívnej situácie v oblasti vodných zdrojov.