Našu činnosť realizujeme prevažne za účelom ochrany životného prostredia.

 

PRE DEVELOPEROV prevažne realizujeme numerické výpočty týkajúce sa:

 • Výskytu hladiny podzemnej vody
 • Výpočty prítokov podzemnej vody do stavebnej jamy
 • Výpočty možností využitia podzemnej vody na chladenie a vykurovanie
 • Vsakovanie zrážkovej vody do podzemia
 • Modelovania šírenia kontaminácie v podzemnej vode

 

PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S OCHRANOU ŽIVOTN0HO PROSTREDIA ide hlavne o nasledovné činnosti:

 • Modelové riešenia prúdenia podzemnej vody a transportu látok vo zvodnenej vrstve
 • Rizikové analýzy ohrozenia podzemných vôd environmentálnými záťažami
 • Vyhodnocovanie monitoringu životného prostredia, grafické práce a štatistika
 • Optimalizáciu sanačných zásahov
 • Tvorbu informačných systémov  GIS
 • Vývoj software