Modelovanie procesov vo zvodnenej vrstve v oblasti environmentálnych záťaží

 

RIZIKOVÉ ANALÝZY ohrozenia podzemných vôd environmentálnymi záťažami.

 

Riziková analýza sa chápe ako integrálna súčasť prieskumných prác.

Rizikovou analýzou rozumieme vyhodnotenie environmentálnych vplyvov a vplyvov súvisiacich so zdravím obyvateľstva v prípade výskytu kontaminácie.

Jej cieľom je odhadnúť potrebu ochranných opatrení.

Ponúkame rizikové analýzy zamerané hlavne pri ohrození obyvateľstva kontamináciou podzemných, povrchových vôd a zemín.

V prípade záujmu zákazníka ponúkame v SR obvykle používanú avšak veľmi nepresnú a často zavádzajúcu „krokovú analýzu“.

 Okrem toho ale ponúkame presné a odôvodniteľné rizikové analýzy vychádzajúce z 2D a 3D modelov prúdenia podzemných vôd a transportu látok v podzemných vodách.

Vo väčšine prípadov riziko vypočítané modelovými riešeniami je menšie ako riziko vypočítané veľmi schematizovanou krokovou metódou, čo znamená, že investor pri riešení havarijních situácií vynaloží menej nákladov. Vzhľadom na neodôvodniteľnosť  „krokových rizikových analýz“  môže však nastať aj opačná situácia.

 

Optimalizácia sanačných zásahov.

 

V oblasti kontaminácie podzemných vôd a zemín ponúkame vytvorenie modelov prúdenia podzemných vôd, transportu rozpustenej kontaminácie v podzemnej vode a transportu fázy znečisťujúcich látok na hladine podzemnej vody, v nenasýtenej zóne a prípadne aj v nasýtenej zóne.

Tieto modelové riešenia používame na ohodnotenie rizika kontaminácie ( viď článok riziková analýza) a na určenie ďalšieho pohybu kontaminácie v čase. Ak je riziko kontaminácie velké, modelovými riešeniami vieme určiť vplyv rôznych sanačných zásahov na šírenie sa kontaminácie a tým navrhnúť  optimálny spôsob sanácie kontaminovaného územia.