Optimalizácia sanačných zásahov

 

V oblasti kontaminácie podzemných vôd a zemín ponúkame vytvorenie modelov prúdenia podzemných vôd, transportu rozpustenej kontaminácie v podzemnej vode a transportu fázy znečisťujúcich látok na hladine podzemnej vody, v nenasýtenej zóne a prípadne aj v nasýtenej zóne.

Tieto modelové riešenia používame na ohodnotenie rizika kontaminácie ( viď článok riziková analýza) a na určenie ďalšieho pohybu kontaminácie v čase. Ak je riziko kontaminácie velké, modelovými riešeniami vieme určiť vplyv rôznych sanačných zásahov na šírenie sa kontaminácie a tým navrhnúť  optimálny spôsob sanácie kontaminovaného územia.